แจ้ง Claim บัตร

ลูกค้าสามารถแจ้ง Claim บัตรได้ กรณีบัตรมีปัญหา

โดยหลักฐานที่สำคัญคือ Copy Screen Shot ที่แสดง error ในขั้นตอนใช้บัตร